امکانات

شرکت الماس صنعت فرنیا ضمن برخورداری از نیروهای متخصص و هم افزایی حاصل از حضور در کنار دیگر شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (370 شرکت) از امکانات موجود در شهرک در جهت انجام پروژه های خود برخوردار است. برخی از این امکانات به شرح زیر می باشد:
تجهیزات و امکانات کارگاهی  + 
تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی  + 
کتابخانه و منابع علمی روز دنیا  + 
استانداردهای تخصصی  + 
نرم افزارهای تخصصی  +